Tetra Haberleşme Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri

OKTH RUHSATI İNDİR

Tetra Haberleşme ve Elektronik Sis. San.Tic. Ltd. Şti. Bilgi Teknolojileri Kurumu ( BTK ) nezdinde yetkilendirilmiş İşletmeci bir firması olup, işlemler yetkili firmasınca yürütülmektedir.
Tetra Haberleşme ve Elektronik Sis. San.Tic. Ltd. Şti. Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti (OKTH) alanında 7 Bölge ‘de sayısı sınırlandırılmayan kullanım hakkı yetki belgelerine sahiptir. (UHF / VHF) Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi 15 yıldır.

OKTH Mevzuat
17.07.2009-27291 sayılı
RESMİ GAZETE / ve BTK TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK- Madde 6.

“Kamu Kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından ihtiyaç duyulan telsiz hizmetinin öncelikle kurumca yetkilendirilmiş işletmecilerden karşılanması esastır ” Bu hükme ilişkin yasal mevzuat aşağıda detaylı olarak yer almaktadır.

Mevzuat Detayları

Altyapı Haberleşme Sisteminin Kiralanmasına Yönelik OKTH Frekans Tahsisi
Firmaların ihtiyaç ve talebine istinaden, telsiz haberleşmesi istenilen alanda yapılacak teknik keşif sonrası analog veya sayısal sistem kiralama tekliflerimiz sunulmaktadır. İşletmenin iş güvenliği koordinasyonu için, istenilen alanda ve o firmanın kullanımına özel olarak tahsis edilecek frekans ve sistemler kurulmaktadır. Telsizler ve bunların kapsayacağı geniş alan haberleşmesi için sistem altyapıları Tetra Haberleşme ve Elektronik Sis. San.Tic. Ltd. Şti’ye ait şekilde kurularak anahtar teslim kiralama hizmeti olarak sunulmaktadır.

Kapalı Alanlarda OKTH Frekans Tahsisi (VHF)
Yer altı maden, tüneller, metrolar, kapalı geniş veya yüksek yapılarda analog veya sayısal VHF sistem frekansları tahsis edilmektedir.

Satın Alınan Lisanslı Telsizlere (UHF/VHF) Yönelik OKTH Frekans Tahsisi
Türkiye geneli yerel / bölgesel yetkilendirmemiz kapsamında kurulu bulunan analog veya sayısal altyapı UHF frekans bandında haberleşme sistemlerimiz (Community Repeater) bulunmaktadır.Firmaların yine ihtiyaç ve talebi üzerine satın aldıkları lisanslı telsizlere genel amaçlı (Community repeater) röle frekansı veya simpleks frekans programlanması isteniyorsa. Telsizlere programlanacak frekansın türüne uygun OKTH frekans tahsis ve faturalandırma yapılmaktadır.

OKTH Frekans Tahsisi Durumunda Yapılacak İşlemler
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve güncel BTK mevzuat ve uygulamaları doğrultusunda hareket eder. Firma için kurulacak haberleşme altyapı sistemine ait frekanslar, ilgili yer koordinatları bildirilerek yasal izinleri BTK Spektrum Yönetimi Daire Başkanlığından sağlanır.
Telsiz / Frekans kullanımı konularında dikkat edilmesi gereken kurallar, tarafların hak ve yükümlülükleri, Bilgi Teknolojileri Kurumuna ödenecek telsiz ruhsat ve yıllık frekans kullanım bedelleri yazılı olarak ve sözleşmeye bağlanarak firmaya iletilir.
Sistem kurulumu ve frekans tahsis aşamasında, kurumun web sitesinde de yer alan OKTH Abone Bildirim formu taraflarca 2 nüsha olarak imzalanır. Bir nüsha firmaya kaşe-imzalı iade edilirken, diğer nüsha’da Bilgi Teknolojileri Kurumuna, OKTH Abone Cihaz Bildirim formu ekinde gönderilir.

Form için Tıklayınız
Firmaların OKTH sistemine girişi yapılan (telsiz üzerine frekans programlanarak kullanımı sağlanan) telsiz/telsizleri, sisteme girişinin yapıldığı ayı takip eden ay sonuna kadar İşletmeci firma tarafından, BTK’ na bildirilmesi yasal zorunluluktur.

Telsiz Ruhsat ve Frekans Kullanım Bedelleri Hakkında
Her yıl Aralık ayı’nda Bilgi Teknolojileri Kurumu web sitesinde, takip eden yılda geçerli olacak “Telsiz Ücret tarifesi” yayınlanmaktadır.
Tarifeyi Görüntülemek İçin Tıklayınız

Bir İşletmeci firmadan, OKTH frekans tahsisi sureti ile telsiz kullanan firmalar, telsiz ücretleri listesinde yeralan tarifeden;
1. Telsiz ruhsatname ücretleri / d- Ortak kullanımlı bölümde telsiz türüne göre, (sabit / el / araç)
2. Telsiz Kullanma ücretleri (her yıl ) / d-Ortak kullanımlı bölümde yazan frekans türüne (her simpleks röle kanalı / her simpleks kanal) göre ücret ödeyeceklerdir.
BTK’ ya, her bir yeni telsiz için başlangıçta bir kez ruhsat bedeli ödenir.
BTK’ ya, her bir telsiz üzerine programlanan röle/simpleks frekans sayısına göre yıllık frekans kullanım bedeli ödenir. Ancak, BTK’ ya ödenecek frekans kullanım bedeli, işletmecinin OKTH sistemine giriş yaptığı ay ile o yılın Aralık ayı baz alınarak hesaplanmaktadır. (OKTH sistemine Temmuz ayında giriş yapılmış ise, yıllık frekans kullanım bedeli üzerinde Temmuz dahil –Aralık arası kıst – 6 ay ücretlendirilir).
OKTH Abone firmaların kullandıları telsiz adedi ve frekans sayıları, kullanımları devam ettiği sürece (takip eden yıllarda-Aralık ay sonu itibariyle) raporlanarak, her yıl Şubat ay sonunda kuruma ödemesi yapılmaktadır.

Tetra Haberleşme ve Elektronik Sis. San.Tic. Ltd. Şti.